Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Welcome

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

omikeimoes@telkomsa.net

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

HERDERSBRIEF

(English follows)

 

Geliefde Broeders en Susters, Volk van God van die Bisdom Keimoes-Upington

 

“Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd, in elk gebed van my vir julle, bid ek met blydskap oor julle deelname in die evangelie, van die eerste dag af tot nou.” Fil 1:3-5

 

Ek dank die Liewe Vader vir u-almal wat vir my gebid het, vir al u nederige offers en spesiale intensies, en vir my wonderbaarlike herstel in verlede jaar.  Ek bid en loop tree vir tree saam met u, veral diegene wat geliefdes aan die dood moes afstaan in hierdie pandemie tyd, waarvan ons nog steeds die letsels dra.

 

'n Nuwe begin

Ons is opgewonde en nog onseker oor die toekoms, hoe ons vorentoe gaan beweeg, en bly steeds waaksaam omdat die pandemie van COVID nog altyd met ons is. Dus moet ons leer om daarmee saam te leef en die nodige aanpassings daarvolgens te maak.

 

Soos ons dan nou terugkeer na die normale Heilige Mis bywoning, vra ek dat elkeen verantwoordelikheid sal neem dat u die nodige inenting teen die virus geneem het, om voorsorg te tref dat ons nie mekaar aansteek nie.

 

Hou asseblief by die voorsorgmaatreëls:

·    Was en ontsmet gereeld en sorgvuldig die hande;

·    Hou 'n goeie afstand tussen mekaar;

·    Dra 'n masker wat die mond en neus bedek;

·    Bly eerder tuis indien u enige verkoue en griep simptome toon.

 

Sondag verpligting

Soos ons ook nou nader beweeg na die Vastyd hoop en vertrou ek dat, diegene wat nie die Sondae  Heilige Mis kan bywoon nie, dit ten minste een keer in die week sal bywoon indien moontlik.

 

Vanaf die eerste Sondag van vastyd word die vrystelling van die verpligting van Sondag Heilige Mis gehef. Dus vra ek dat ons weer na die Sondag Heilige Mis terug sal beweeg want ons beskou dit as Hoogtepunt van ons as Katolieke.

 

Die sinodale kerk

Vanaf verlede jaar Oktober is ons as Kerk in sinode (o.a. is ons op 'n geloofsreis) en daar is nóg twee belangrike dinge wat van ons gevra word, veral in hierdie tyd van sinode:

 

·    Om deel te neem aan die Liturgie op Sondae

·    Om deel te neem aan die byeenkomste van die klein Christelike gemeenskappe en die beantwoording as groepe oor die vrae van die sinode.

 

Ons Katolieke gebruike

Ek is bly dat ons nou weer die wywater by die kerk ingange vir gemeenskaplike gebruik sal kry. Indien u ongemaklik is met die gebruik van die wywater in hierdie tyd van die pandemie, maak net die kruisteken by die ingang van die kerk.

 

Ons sal nou ook voortgaan met die vredesgroet tydens Sondae Heilige Mis. Alhoewel ons dit nie gaan doen met 'n handdruk of 'n drukkie nie, vra ons net dat die gemeente mekaar op 'n redelike wyse groet.

 

Die gemeentes wat daaraan gewoond was om die Heilige Kommunie ook uit die kelk te ontvang sal nog nie nou en in die nabye toekoms daarna terugkeer nie, maar dit is steeds belangrik dat die leringe van die Konsilie van Trent beklemtoon moet word, dat die Heilige Kommunie wat ons in die één of ander gedaante ontvang, bly 'n deelname in die volheid van die Liggaam van Christus. Die simbool is egter onvoltooid, maar die realiteit is voldoen.

 

Finansiële sake

Aangeheg by hierdie brief is 'n verslag van die Kollektes wat verlede jaar in ons bisdom opgeneem is en die bedrae van die Parogies wat deur die kanselary ontvang is.

Omdat die PMS kollekte verlede jaar so min was, is 50% van die spesiale kollektes na die PMS kollekte geskuif, as erkenning van die belangrikheid van ons deelname in die sendingwerk van die Kerk.

 

Hiermee vra ek u volle ondersteuning vir die kollekte vir die Biskoppe van Suider-Afrika gedurende die Vastyd, veral omdat die Vastyd kollekte 'n oproep is tot opofferinge en 'n tyd om openhartig te gee God en die kerk. So dan ook vra ek dat u ekstra moeite sal doen om diegene te ondersteun wat so geweldig geraak is as gevolg van die COVID pandemie.

 

Onderhoud van die plaaslike priesters

Ek vra ook dat u u parogie priester sal ondersteun met u gereelde maandelikse bydrae. Vir diegene wat dalk agter geraak het, sien hierdie uitnodiging as 'n nuwe begin en probeer om gereeld u maandelikse bydrae te gee vir hierdie jaar.

 

Ek word altyd so gemotiveer en is beïndruk met die pensionarisse wat so gereeld hulle bydrae gee. Hier dink ek baie aan die woorde van een van ons bekende biskoppe, Aartsbiskop Hurley, toe hy gevra is hoekom hy nie aandring op 'n tien persent bydrae van die mense nie. Sy antwoord was: “ 'n Mens kan nie grense plaas oor hoe iemand sy liefde vir God en sy kerk uitdruk nie”.

 

Wees asseblief vrygewig in die manier waarop u u liefde vir God uitdruk.

 

Die sinodale reis

Ten slote, hier volg 'n aanhaling uit die tweede eucharistiese gebed vir versoening.

 

“Hoewel die mensdom verdeeld is deur twis en tweedrag, ... deur u Gees beweeg U immers die mensehart sodat vyande weer met mekaar praat, teëstanders mekaar die hande reik, en volke mekaar wil ontmoet. Deur die werking van u mag bewerk U dit so, o Heer,  dat selfs haat deur liefde oorwin word, wrok voor vergiffenis wyk, en tweespalt in wedersydse behae verander.”

 

Hierdie woorde lei ons tot 'n dieper besef en insig tot die sinodale gees waarmee ons as kerk nou betrokke is. Dit is my gebed dat deur hierdie sinodale reis, ons almal in ons geloof, hoop en liefde verryk mag word, as gesinne en gemeentes.

 

U Biskop,

     +Edward

 

+Edward Risi OMI

Biskop Keimoes-Upington

 

 

 

oooOOOooo

 

PASTORAL LETTER

 

My dear Brothers and Sisters, People of God of the Diocese Keimoes-Upington

 

“I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you making my prayer with joy, thankful for your partnership in the gospel from the first day until now.” Phil 1:3-5

 

I thank God for health and strength to continue serving you as your bishop and I am deeply grateful to all who prayed and made humble offerings and petitions for my recovery last year. I remain close to all of you and in a very special way with you who bore the pain and loss of loved ones to the pandemic which still troubles us.

 

A fresh start

We are looking forward to resuming our life as church members but remain cautious because the scourge of COVID remains with us. We have to learn to live with it and make necessary accommodation.

 

With our return to regular Mass attendance, I would sincerely ask all who participate in the church services to make sure to be vaccinated because no one of us wants to be responsible for passing on the virus to others nor being infected by others.

 

Please observe the necessary caution -

·    By washing your hands with soap and water and sanitising your hands regularly

·    Observing the social distance

·    Keeping the nose and mouth masked

·    Choosing to stay at home when not feeling well

 

Sunday obligation

With the approach of Lent I look forward to our people returning to Sunday Mass and when not possible on a Sunday, one day within the week.

From the first Sunday of Lent, the exemption from Sunday obligation will be lifted and I ask that we return to Sunday Mass as the high-point of our Catholic life.

 

A Church in Synod

Since October of last year, we are a Church which is in Synod (i.e. on a journey of faith) and there are two important things that are asked of us at this time:

·    To participate in the Sunday liturgy and

·    To participate in the small Christian community gatherings in which we work on the synodal questionnaire.

 

Our Catholic traditions

I am also happy that we will once again have holy water at the entrance of our churches for the faithful to use. If anyone does not yet feel free to use the holy water, because of COVID, making of the sign of the cross at the entrance to the church will be sufficient.

 

We can resume the sign of peace at Sunday Masses. Although we will not be doing so with a hand-shake or a hug, giving a sign of acknowledgement and recognition is what is asked for.

 

Those communities that were accustomed to receiving Holy Communion from the chalice will not be resuming that practice for the foreseeable future but it is important to re-emphasise the teaching of the Council of Trent that communion received under one kind or the other is a participation in the fullness of the Body of the risen Christ. The symbol is incomplete but the reality is at its fullest.

 

Financial issues

Attached to this letter is a report of the collections taken up in the diocese last year and the amounts from each parish which were received by the chancery.

 

Since the PMS collection was so low last year, 50% of the special appeal was forwarded to the PMS collection as a recognition of the importance of our participation in the missionary dimension of the Church.

 

I ask your full support for the appeal of the Bishops of Southern Africa during this Lent, The Lenten appeal is a call to make offerings and sacrifices for the church and an effort to meet the needs of so many whom the church is supporting who have been affected by the conditions of COVID.

 

Support for our priests

I also ask you to support your priest through the monthly parish planned-giving. If you have fallen behind in the past, take it as an invitation to make a new start this year and keep up to date for the months of this year.

 

I am always encouraged by the example of so many pensioners who give their contribution so regularly. And I think often of the words of the famous Archbishop Hurley who when asked why he does not insist on a ten percent offering from the people answered: “You cannot put boundaries on how people express their love for God and His Church”.

 

Please be generous in your loving response to God.

 

The synodal journey

In conclusion, I refer to the following prayer coming from the text of the second eucharistic prayer for reconciliation:

 

“For though the human race is divided by dissension and discord, …  by your Spirit you move human hearts that enemies may speak to each other again, adversaries may join hands, and peoples seek to meet together.

By the working of your power it comes about, O Lord, that hatred is overcome by love, revenge gives way to forgiveness, and discord is changed to mutual respect.”

 

These beautiful words lead us to a deeper appreciation and understanding of the synodal spirit in which we as Church are now involved. It is my prayer that through the synodal journey we be enriched in our faith, hope and love, in our families and communities.

 

Your Bishop

 

+Edward

 

+Edward Risi OMI

Bishop Keimoes-Upington

 

http://www.catholic-keimoes.org.za/general/welcome_files/image002.jpg

 

Please make contact with us through our e-mail address:

omikeimoes@telkomsa.net

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo